พระพิทักษ์ สมาหิโต รับตราตั้งฐานานุกรม ที่ พระปลัด ฐานานุศักดิ์ใน พระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ.)

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสิริภาวนาภิรม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต…

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในพิธี

พระครูภาวนากิจจาทร ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) ในราชทินนามเดิม

        เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ถวายแก่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว สมควรได้รับการเลื่อนชั้น จำนวน ๘๔๗ รูป        …

ขออาราธนาพระภิกษุ-สามเณร เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสัมมนาพระธรรมวินัย ในหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ขออาราธนาพระภิกษุ-สามเณร เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสัมมนาพระธรรมวินัย ในหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอุโบสถการเปรียญ ชั้น ๑…

ปุพพภาคนมการ

ปุพพภาคนมการ (นำ)    หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ  เส ฯ             (เชิญพวกเราทั้งหลาย มาทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด ฯ) นะโม…

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย โย  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ       พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  พระองค์ใด  เป็นพระอรหันต์  ดับเพลิงกิเลส  เพลิงทุกข์สิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ส๎วากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตา …

คำบูชาพระบรมธาตุ

คำบูชาพระบรมธาตุ วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม  …

ทำความเข้าใจก่อนทำวัตรสวดมนต์

ทำความเข้าใจก่อนทำวัตรสวดมนต์ ————– คำอธิษฐานขณะจุดเทียน เล่มที่หนึ่งว่า    เราจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เล่มที่สองว่า    เราจะมีระเบียบวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต คำอธิษฐานขณะจุดธูป ดอกที่หนึ่ง  เราจะมีปัญญาดับกิเลสเหมือนดั่งพระองค์สอน ดอกที่สอง   เราจะมีความบริสุทธิ์  สะอาด  ซื่อตรงเหมือนดั่งพระองค์สอน ดอกที่สาม   เราจะมีความเมตตากรุณา…