พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูภาวนากิจจาทร

พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้

พระครูภาวนากิจจาทร วิ. (เกษม)

เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ

เป็น

พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.)

ในราชทินนามเดิม.

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี