ประวัติ พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)

ประวัติ

พระครูภาวนากิจจาทร วิ. (เกษม กตกิจฺโจ)

ชื่อ     พระครูภาวนากิจจาทร     ฉายา  กตกิจฺโจ     อายุ   ๖๔    พรรษา  ๔๓

วิทยฐานะ  ประโยค  ๑–๒ ,  น.ธ. เอก  วัดบ้านเก่าบ่อ   ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง        

         ๑)  เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว

         ๒)  เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ

สถานะเดิม

         ชื่อ   เกษม   นามสกุล   บุพศิริ    เกิดวันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย   วันที่  ๑๙ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ  นายลิ  นามสกุล  บุพศิริ   มารดาชื่อ  นางคำแพง  นามสกุล  บุพศิริ บ้านเลขที่  ๕๐  หมู่  ๑  บ้านหาดแพง  ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีพี่น้องร่วมกัน  ๗  คน เป็นชาย  ๕  คน เป็นหญิง  ๒  คน เสียชีวิตแล้ว  ๓  คน

บรรพชา – อุปสมบท

        วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง  วันที่ ๒ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๑๙  ณ  วัดศรีสมบูรณ์ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

         พระอุปัชฌาย์ พระครูสมบูรณ์ยติกิจ  (เรือน  อนาลโย)  วัดศรีสงคราม  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

         พระกรรมวาจาจารย์  พระอธิการพุทธา   สุจิตฺโต   

         พระอนุสาวนาจารย์   พระอธิการกวบ     สิริจนฺโท

การศึกษา

         พ.ศ. ๒๕๐๙   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านหาดแพง  ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

         พ.ศ. ๒๕๒๓   สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี

         พ.ศ. ๒๕๒๘   สอบได้บาลีประโยค  ๑ – ๒  สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาพิเศษ  

         ๑)      สอบเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ณ  สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี

ความชำนาญการ

         ๑)      เป็นผู้ชำนาญการบรรยายธรรมะประกอบการปฏิบัติ 

         ๒)      เป็นผู้ชำนาญหลักพระธรรมวินัยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

         ๓)      เป็นผู้ชำนาญในงานนวกรรมและศาสนพิธี

งานการปกครอง

         พ.ศ.  ๒๕๒๔   ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าอาวาส วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี

        พ.ศ.  ๒๕๓๑   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระปลัด ที่ พระปลัดเกษม  กตกิจฺโจ ในฐานานุกรมของ  พระสิริพัฒนาภรณ์  (หลอม  มหาวิริโย)  วัดบ่อชะเนง  ตำบลหนองแก้ว  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอุบลราชธานี

         พ.ศ.  ๒๕๓๑   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี

         พ.ศ.  ๒๕๓๘   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสเจ้าวัดบ้านเก่าบ่อ  ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ   ตราตั้งที่ ๑/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘

         พ.ศ.  ๒๕๓๙   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว   อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ    ตราตั้งที่ ๑๒/๒๕๓๙ ตรงกับวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

         พ.ศ.  ๒๕๔๗   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

         พ.ศ.  ๒๕๔๘   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์  ตราตั้งที่ ๘๐/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘

         พ.ศ.  ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน   เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  แห่งที่ ๑   วัดบ้านเก่าบ่อ   ตำบลหนองแก้ว  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

สมณศักดิ์

         พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ    ในราชทินนาม ที่ “พระครูภาวนากิจจาทร” (จร.ชท.วิ.)

         พ.ศ.  ๒๕๕๒  ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  ในราชทินนามเดิม (จต.ชอ.วิ.)

         พ.ศ. ๒๕๖๒    ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ  เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  ในราชทินนามเดิม (ทจอ.ชอ.วิ.)