พระพิทักษ์ สมาหิโต รับตราตั้งฐานานุกรม ที่ พระปลัด ฐานานุศักดิ์ใน พระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ.)

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสิริภาวนาภิรม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๓ รูป คือ พระปลัด ๑ รูป พระสมุห์ ๑ รูป พระใบฎีกา ๑ รูป

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พระภาวนาสุตาภิรัต ได้แต่งตั้งฐานานุกรม ดังนี้

๑. พระพิทักษ์ สมาหิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระปลัด
๒. พระธรรมรัตน์ วรชโย วัดพิชโสภาราม ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระสมุห์
๓. พระสมเกียรติ กตสาโร วัดพิชโสภาราม ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระใบฎีกา