พิธีถวายน้ำสรงหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร เนื่องในพิธีฉลองสมณศักดิ์

พิธีถวายน้ำสรงหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร เนื่องในพิธีฉลองสมณศักดิ์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ร่วมกันทำพิธีถวายน้ำสรง หลวงพตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.)