พระครูภาวนากิจจาทร ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) ในราชทินนามเดิม

        เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ถวายแก่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว สมควรได้รับการเลื่อนชั้น จำนวน ๘๔๗ รูป

        พระครูภาวนากิจจาทร วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทจอ.ชอ.วิ.) ในราชทินนามเดิม

        ในนามคณะศิษย์ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูง