ขออาราธนาพระภิกษุ-สามเณร เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสัมมนาพระธรรมวินัย ในหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ขออาราธนาพระภิกษุ-สามเณร เข้าร่วมรับฟัง

การประชุมสัมมนาพระธรรมวินัย

ในหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอุโบสถการเปรียญ ชั้น ๑
วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

—————————–

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

    เวลา ๐๗.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้า

    เวลา ๐๘.๓๐ น.   – ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ อุโบสถการเปรียญ ชั้น ๑

                          – ลงทะเบียนภาคเช้า

    เวลา ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระธรรมวินัย พ.ศ.๒๕๖๒

                          – ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                          – กล่าวรายงานวัตถุประสงฆ์

                          – ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท และเปิดประชุม

    เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล

    เวลา ๑๒.๓๐ น.   ลงทะเบียนภาคบ่าย

    เวลา ๑๓.๐๐ น.   ประชุมสัมมนาฯ

    เวลา ๑๗.๓๐ น.   ลงทะเบียนภาคค่ำ

    เวลา ๑๘.๐๐ น.   ทำวัตรย่อฯ เสร็จแล้วประชุมสัมมนาฯ

    เวลา ๒๑.๐๐ น.   พักผ่อนอิริยาบถ

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

    เวลา ๐๔.๐๐ น.   ทำวัตรเช้า

    เวลา ๐๗.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้า

    เวลา ๐๘.๓๐ น.   ประชุมสัมมนาฯ

    เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล

    เวลา ๑๓.๐๐ น.   ประชุมสัมมนาฯ

    เวลา ๑๖.๐๐ น.   พักผ่อนอิริยาบถ

    เวลา ๑๘.๐๐ น.   ประชุมสัมมนาฯ

    เวลา ๒๑.๐๐ น.   พักผ่อน

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

    เวลา ๐๔.๐๐ น.   ทำวัตรเช้า

    เวลา ๐๗.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้า

    เวลา ๐๙.๐๐ น.   พิธีปิดการประชุมสัมมนา

                          – กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

                          – ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท และปิดประชุม

    เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม