ถาวรเจติยมหาวิหาร

ถาวรเจติยมหาวิหาร

      ถาวรเจติยมหาวิหารหลังนี้ เกิดขึ้นจากความดำริของ   เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ฯ  กรุงเทพฯ และกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย และเป็นอนุสรณ์สถานถวายแด่บูรพาจารย์   ซึ่งมี หลวงปู่เสาร์,  หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ขาวและบูรพาจารย์รูปอื่นๆ เป็นต้น ที่เคยมาพัก ปฏิบัติธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดบ้านเก่าบ่อแห่งนี้  และเพื่อให้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี

      คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ จึงได้พร้อมใจกันสร้างเจติยวิหาร  ปิดทององค์พระประธาน เพื่อน้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะ        ถาวรมหาเถรบูชา และอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี  ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  โดยมีท่านเจ้าคุณ  พระธรรมกิตติเมธี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์,   พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์,   พระสิริพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ่อชะเนง  เป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้าง,  พระครูภาวนากิจจาทร  เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ            เป็นผู้ออกแบบในการก่อสร้าง   ส่วนคณะช่างในดำเนินการก่อสร้างนั้น            ได้มี นายเล็ก  เวชพันธ์  และคณะพร้อมคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อ  ตลอดทั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายช่วยกันเอาใจใส่ดูแลควบคุมการก่อสร้าง  โดยได้รับสายธารศรัทธาจาก  คุณสุทธาสินี นิติสาครินทร์  กรุงเทพฯ  เป็นเจ้าภาพหลัก       ได้บริจาคปัจจัย  ๒,๘๐๐,๐๐๐  บาท    และปัจจัยส่วนตัวของเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ๕๑๗,๕๐๐  บาท    อีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั่วไป ได้ร่วมใจกันบริจาคปัจจัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๙๑,๘๐๐  บาท 

      วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เป็นประธานประกอบพิธียกฉัตร  ๑๖  ชั้น  (โสฬสญาณ)  ขึ้นสู่ยอดเจดีย์  เฉพาะ  ๙  ชั้นยอด  เป็นเงินหนัก  ๒๘  บาท ทองคำหนัก ๑๖ บาท  ศรัทธาจากกรุงเทพฯ  สุพรรณบุรี  นครพนม  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  หัวตะพาน  อำนาจเจริญ  และที่อื่นๆ ร่วมกันบริจาคได้ปัจจัยทั้งหมด  ๑๕๕,๖๙๙  บาท  ระยะเวลาก่อสร้าง  ๙  เดือน  (เริ่ม  ๒๐  มี.ค.  สร้างเสร็จ  ๒๐ ธ.ค.  ๔๖)  สิ้นค่าก่อสร้าง  และปิดทององค์พระประธาน  รวมทั้งสิ้น  ๓,๖๖๔,๙๙๙  บาท 

      วันที่  ๒๒ – ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ปฏิบัติธรรม  ฉลอง  สมโภช      องค์พระประธาน  ถาวรเจติยมหาวิหาร   และอายุวัฒนมงคล  ๘๖  ปี  ของ     เจ้าประคุณสมเด็จฯ โดยเฉพาะ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พระธาตุ  และวัตถุมงคลต่างๆ ไว้ภายในองค์พระธาตุพนมจำลอง   และทำบุญคล้ายวันเกิดของเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ด้วย

       ด้วยอานุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยนี้   ขอจงเป็นตบะ เดชะ พลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกฝ่าย ตลอดสรรพสัตว์ จงประสบแต่ความสุข  สงบ ร่มเย็น  เจริญรุ่งเรืองในธรรม  ทั้งที่เป็นโลกียะ  และโลกุตตระ  รู้ทั่วถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว  ทุกประการด้วยเทอญ ฯ