คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

โย  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ

      พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  พระองค์ใด  เป็นพระอรหันต์  ดับเพลิงกิเลส  เพลิงทุกข์สิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตา  ธัมโม

      พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์ใด  ตรัสไว้ดีแล้ว

สุปะฏิปันโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์ใด  ปฏิบัติดีแล้ว

ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง  สะธัมมัง  สะสังฆัง อิเมหิ  สักกาเรหิ  ยะถาระหัง  อาโรปิเตหิ  อะภิปูชะยามะ

      ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์  ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร

สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ

      ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  พระผู้มีพระภาคเจ้า  แม้ปรินิพพานนานแล้ว  ทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ปัจฉิมา  ชะนะตานุกัมปะมานะสา

      ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลัง

อิเม  สักกาเร  ทุคคะตะปัณณาการะภูเต  ปะฏิคคัณหาตุ

      ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า  จงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้

อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

    เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คำบูชาพระรัตนตรัย

(อีกแบบหนึ่ง)

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา

      พระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์  ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ

      ข้าพเจ้า  อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน

(กราบ)

ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

      พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง  นะมัสสามิ       ข้าพเจ้า  นมัสการพระธรรม

(กราบ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง  นะมามิ           ข้าพเจ้า  นอบน้อมพระสงฆ์

(กราบ)