คำบูชาพระบรมธาตุ

คำบูชาพระบรมธาตุ

วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

         ปุริมายะ  ทักขิณายะ  ปัจฉิมายะ  อุตตะรายะ  เหฎฐิมายะ     อุปะริมายะ  ทิสายะ  ปุพพาจะริเยหิ  วุตถาวาเส พุทธะสันติสุขะปะฏิมายะ  จะ  ถาวะระเจติยะมะหาวิหาเร  จะ  อุโปสะถาคาเร  จะ ถาวะระมะหาเถเรนะ  ฐาปิตัง  พุทธะปะระมะธาตุง  สิระสา    นะมามิ  ฯ

คำบูชายอดเจดีย์

       โสฬะสะเสตะฉัตตัง  สุวัณณะระชะตัง  ปะณีตัง  พุทธะปะระมะธาตุเจติยัง   อะหัง   วันทามิ   สัพพะทา  ฯ

คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

     อิ  ติ  ปิ  โส  วิ  เส  เส  อิ        อิ  เส  เส  พุทธะ  นา  เม  อิ

     อิ  เม  นา  พุทธะ  ตัง  โส  อิ    อิ  โส  ตัง  พุทธะ  ปิ  ติ  อิ