ปุพพภาคนมการ

ปุพพภาคนมการ

(นำ)    หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ  เส ฯ

            (เชิญพวกเราทั้งหลาย มาทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด ฯ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต    

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต                      ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ              ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

(๓ ครั้ง)