ทำความเข้าใจก่อนทำวัตรสวดมนต์

ทำความเข้าใจก่อนทำวัตรสวดมนต์

————–

คำอธิษฐานขณะจุดเทียน

เล่มที่หนึ่งว่า    เราจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

เล่มที่สองว่า    เราจะมีระเบียบวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

คำอธิษฐานขณะจุดธูป

ดอกที่หนึ่ง  เราจะมีปัญญาดับกิเลสเหมือนดั่งพระองค์สอน

ดอกที่สอง   เราจะมีความบริสุทธิ์  สะอาด  ซื่อตรงเหมือนดั่งพระองค์สอน

ดอกที่สาม   เราจะมีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูลกันและกันเหมือนดั่งพระองค์สอน

กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์

    คือ  เข่า  ๒  ฝ่ามือ  ๒  หน้าผาก  ๑  ให้ถึงพื้น  (ประกอบไปด้วยองค์  ๕)

       หมอบกราบลงครั้งที่  ๑  นึกในใจว่า  พุทโธ  เม  นาโถ   แปลว่า  พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา  เงยขึ้นไหว้แล้วนึกในใจว่า  พุทธัง  วันทามิ  แปลว่า  ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้า

       หมอบกราบลงครั้งที่  ๒  นึกในใจว่า  ธัมโม  เม  นาโถ   แปลว่า  พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา  เงยขึ้นไหว้แล้วนึกในใจว่า  ธัมมัง  วันทามิ  แปลว่า  ข้าพเจ้าไหว้พระธรรม

       หมอบกราบลงครั้งที่  ๓  นึกในใจว่า  สังโฆ  เม  นาโถ   แปลว่า  พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา  เงยขึ้นไหว้นึกในใจว่า  สังฆัง  วันทามิ  แปลว่า  ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์

.. วิธีไหว้  ๕ ครั้ง ..

        คนเราทุกคน ในวันหนึ่งๆ จะต้องไหว้ให้ได้  ๕  ครั้ง   เป็นอย่างน้อย  คือ ในเวลาจะนอน พึงตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะอันสูงสุด  และท่านผู้มีพระคุณแก่ตน  คือมารดาบิดา  และครูอาจารย์ โดยประนมมือ

       (๑)  นมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  กล่าวว่า  

               อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ   กราบลงหนหนึ่ง

       (๒)  ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  กล่าวว่า 

              ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ     กราบลงหนหนึ่ง

       (๓)  ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า กล่าวว่า  

             สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ     กราบลงหนหนึ่ง

       (๔)  ไหว้คุณมารดาบิดา กล่าวว่า  

             มัยหัง  มาตาปิตูนัง  วะ ปาเทสุ  วันทามิ   สาทะรัง        กราบลงหนหนึ่ง

       (๕)  ไหว้ครูอาจารย์  กล่าวว่า 

             ปัญญาวุฑฒิกะเร  เต เต ทินโนวาเท  นะมามิหัง         กราบลงหนหนึ่ง

       ต่อจากนั้น  พึงตั้งจิตแผ่เมตตาไปในเพื่อนมนุษย์  และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่า  ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย  จงมีความสุขกาย     สุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เทอญ ฯ

(เสร็จแล้วหลับนอนตามสบาย)