พระพุทธสันติสุขไพศาล

พระพุทธสันติสุขไพศาล  อุดมมงคลจักรวาฬประสิทธิ์

      พุทธบริษัท  ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์  สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา   และเพื่อน้อมเกล้าฯ  ถวายเป็น  พระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙)  เนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษก โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ  พระอุดมญาณโมลี  (ในขณะนั้น)  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานอุปถัมภ์  พระเทพสิทธิญาณรังสี  (หลวงตาจันทร์)            วัดป่าชัยรังสี  จ.สมุทรสาคร  เป็นเจ้าภาพหินเเกรนิต   พระสิริพัฒนาภรณ์  วัดบ่อชะเนง  เป็นประธานอำนวยการ พระปลัดเกษม  กตกิจฺโจ            เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ  ออกแบบและเป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง     นายเล็ก  เวชภัณฑ์  เป็นนายช่าง  พร้อมด้วยพระสงฆ์  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  ช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  ระยะเวลาก่อสร้าง  ๒  ปี  ๑๑  เดือน  ๑๙  วัน 

      ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖  และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๘        สิ้นงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านบาท)

        วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  สมเด็จพระญาณสังวร         สมเด็จพระสังฆราช  ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุ                ในองค์พระประธาน  และ หลวงพ่อพระครูวิศาลเขมคุณ  วัดพิชโสภาราม      อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  ได้อัญเชิญพระธาตุมาร่วมบรรจุด้วย

      วันที่  ๒๐ – ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  พุทธบริษัทได้ประกอบพิธีมังคลาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่  ด้วยการแห่พระบรมสารีริกธาตุ 
พุทธาภิเษกสมโภช  บวชชีพราหมณ์  ปฏิบัติธรรม  และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  พระธาตุ  และวัตถุมงคลทั้งหมดเข้าบรรจุประดิษฐานไว้ภายในองค์พระประธาน  เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  ซึ่งเป็นวัน      คล้ายวันเกิดครบ  ๗๙  ปี ของ พระเดชพระคุณพระอุดมญาณโมลี            ผู้มีถิ่นกำเนิดที่บ้านบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

      ด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  บุญกุศลและ บารมีธรรม    ทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญมา  ขอจงเป็นพลวะปัจจัยให้เหล่าข้าพเจ้าหลายประสบแต่ความสุข  สิริสวัสดิ์อิฏฐวิบูลมนูญผลในบวรพระพุทธศาสนาเป็นนิตย์  สถิตย์มั่นในมนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ  พรหมสมบัติ  ตลอดพระนิพพานสมบัติ  จงทุกสิ่งทุกประการเทอญ ฯ