ทาง ๗ สาย

ทาง  ๗  สาย

      คำว่า  ทาง  แปลว่า  ทำให้เตียน  ทำให้สะอาด  ถ้าเป็นชื่อของธรรมะ  แปลว่า  ธรรมเป็นเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพาน  ธรรมะอันบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานพึงแสวงหา  และแปลว่าธรรมที่ฆ่ากิเลส

      ทางนั้นจำแนกออกเป็น  ๒

      ๑. ปกติมคฺโค   ทางปกติ  ได้แก่  ทางน้ำ  ทางบก  ทางอากาศ  เป็นต้น  สำหรับคนและสัตว์เดิน

      ๒. ปฏิปทามคฺโค  ทางปฏิบัติ  ได้แก่  บุญ  บาปที่คนทำ  สำหรับกาย    วาจา  ใจ  เดิน

ปฏิปทามคฺโค

    ทางปฏิบัตินั้นจำแนกเป็น  ๗  สาย  คือ

    ๑.  ทางไปนรก   ได้แก่โทสะ (นรกใหญ่มี ๙ นรกที่ เป็นบริวาร ๔๔๘ )

    ๒.  ทางไปเปรต อสุรกาย ได้แก่โลภะ  (เปรตมี  ๑๒  จำพวก)

    ๓.  ทางไปเดียรฉาน    ได้แก่โมหะ       

    ๔.  ทางไปมนุษย์ ได้แก่  ศีล   ๕   และกุศลกรรมบถ  ๑๐

    ๕.  ทางไปสวรรค์       ได้แก่มหากุศล  ๘

    ๖.  ทางไปพรหมโลก   ได้แก่สมถะกรรมฐาน

    ๗.  ทางไปนิพพาน      ได้แก่วิปัสสนากรรมฐาน