ข้อเตือนใจของบรรพชิต

ห้ามไม่ให้ยินดี

และให้แสดงสามีจิกรรมแก่กัน  ๑๑  อย่าง  (ปกตัตตภิกขุ – มานัต)

       ๑.   การอภิวาท                   ๒.     การลุกรับ

       ๓.   การทำอัญชลี                 ๔.     การทำสามีจิกรรม

       ๕.   การนำอาสนะมาให้          ๖.     การนำที่นอนมาให้

       ๗.   การล้างเท้า                   ๘.     การตั้งตั่งรองเท้า

       ๙.   การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า     ๑๐.   การถูหลังในเวลาอาบน้ำ

      ๑๑.   การรับบาตร  และจีวร

ทรงอนุญาตกิจ  ๕  อย่าง

ให้ทำตามลำดับพรรษาแม้กับปกตัตตะภิกขุ

      ๑.  อุโปสโถ       บอกปริสุทธิ

      ๒.  ปวารณา      ปวารณาตามลำดับพรรษา

      ๓.  วสฺสิกสาฏิโก  แจกผ้าอาบน้ำฝน

      ๔.  โอโณชนํ      สละภัตวันนี้  ขอเอาวันพรุ่งนี้ก็ได้

      ๕.  ภตฺตํ           จะรับแจกสังฆภัตตามลำดับพรรษาได้อยู่

ข้อเตือนใจของบรรพชิต

      ๑. การร้องเพลงขับขาน    เป็นการร้องไห้ในอริยวินัยนี้

      ๒. การเต้นรำ ระบำ ฟ้อน  เป็นกิริยาของคนบ้าในอริยวินัยนี้

      ๓. การหัวเราะเล่นเห็นไรฟัน  เป็นกิริยาของเด็กทารกในอริยวินัยนี้

                             (ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓)