ทางไปมนุษย์

ทางไปมนุษย์

         ได้แก่ศีล  ๕  ธรรม  ๕  และกุศลกรรมบถ  ๑๐

         คำว่า “มนุษย์”  แปลว่า  ผู้มีใจสูง  ผู้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์  ผู้เป็นเหล่ากอของผู้รู้  ฯลฯ

          อาศัยคุณธรรมนั้นแหละที่เสกสรรปั้นแต่งให้เป็นคน  ถ้าขาดคุณธรรมก็เป็นคนไม่เต็มคน  เหตุนั้นท่านจึงแบ่งมนุษย์ออกเป็น  ๕  จำพวก

         มนุษย์  ๕  จำพวก

      (๑)  มนุสฺสเนรยิโก    มนุษย์สัตว์นรก

      (๒)  มนุสฺสเปโต   มนุษย์เปรต

      (๓)  มนุสฺสติรจฺฉาโน   มนุษย์สัตว์เดียรฉาน

      (๔)  มนุสฺสภูโต    มนุษย์แท้ๆ

      (๕)  มนุสฺสเทโว      มนุษย์เทวดา  ใจสูงเหมือนเทวดาด้วยเทวธรรม  ๗  ประการ

เทวธรรม  ๗  ประการ

         ๑. บำรุงเลี้ยงบิดามารดา         

         ๒. ประพฤติอ่อนน้อม  ฯลฯ

         ๓. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน      

         ๔. ละความส่อเสียด

         ๕. ละความตระหนี่               

         ๖. รักษาคำสัตย์

         ๗. ไม่โกรธ  ถึงแม้โกรธก็ละได้เร็ว