ทางไปนรก

ทางไปนรก

         ดินแดนที่ปราศจากความสุขมีแต่ความทุกข์  ขุมใหญ่มี  ๙  ขุม  บริวารมี ๔๕๗  ขุม  คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  ได้กล่าวถึงนรกใหญ่ไว้      ๘  ขุม  และโลกันตมหานรกอีก  ๑  รวมเป็น  ๙  ขุม

         มหานรก  นรกใหญ่ ๙  ขุม  มีดังนี้ 

         (๑)  สัญชีวนรก  แปลว่า  นรกที่ทรมานสัตว์ให้ตายแล้วกลับเกิดอีก

         (๒)  กาฬสุตตนรก  แปลว่า  นรกบรรทัดเหล็ก (เอาสายบรรทัด      เหล็กดีด  ทับสัตว์)

         (๓)  สังฆาตนรก  แปลว่า  นรกภูเขากลิ้งมากระทบบดขยี้สัตว์

         (๔)  โรรุวนรก แปลว่า  นรกที่ระงมเอ็ดอึงด้วยเสียงร้องให้ร่ำไร

         (๕)  มหาโรรุวนรก  แปลว่า  นรกที่ระงมเอ็ดอึงด้วยเสียงร้องให้ร่ำไรอย่างใหญ่หลวง

         (๖)  ตาปนรก  แปลว่า  นรกแห่งความร้อนร้ายกาจ

         (๗)  มหาตาปนรก แปลว่า นรกแห่งความร้อนร้ายกาจอย่างยิ่ง

         (๘)  อเวจีนรก แปลว่า  นรกไม่ปราศจากเปลวไฟ

         (๙)  โลกันตนรก  แปลว่า  ดินแดนมืดสนิทที่อยู่ในสุดโลก

         เหตุที่นำไปตกนรกโดยมากได้แก่โทสะ  หลักฐานรับรองว่า

         “โทเสน  หิ  จณฺฑชาติตาย  โทสสทิสํ  นิรยํ  อุปฺปชฺชนฺติ”

         เป็นจริงอย่างนั้น  เพราะโทสะเป็นเหตุ  สัตว์ทั้งหลายจึงไปตกนรกซึ่งมีลักษณะโหดร้าย  เพราะความเป็นผู้หยาบคายโหดร้ายทารุณ