มิตรแท้ ๔ จำพวก

มิตรแท้  ๔  จำพวก

         ๑.  มิตรมีอุปการะ  มีลักษณะ  ๔

 1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
 3. เมื่อมีภัย  เป็นที่พึ่งพำนักได้
 4. เมื่อมีธุระ  ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก ฯ

         ๒.  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์  มีลักษณะ  ๔

 1. ขยายความลับของตนแก่เพื่อน
 2. ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย
 3. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ
 4. แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ ฯ

         ๓.  มิตรแนะประโยชน์  มีลักษณะ  ๔

 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว
 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี
 3. ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
 4. บอกทางสวรรค์ให้

         ๔.  มิตรมีความรักใคร่  มีลักษณะ  ๔

 1. ทุกข์ ๆ  ด้วย
 2. สุข ๆ  ด้วย
 3. โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน
 4. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน

มิตร  ๔  จำพวกนี้  เป็นมิตรแท้  ควรคบหา  สมาคมด้วย ฯ