สุขของคฤหัสถ์ ๔

สุขของคฤหัสถ์ ๔

         หลักธรรม  ๔  ประการที่ทำให้ผู้ครองเรือนมีความสุข

        ๑. อัตถิสุข หมายถึง  ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์   โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยแรงกาย  สติปัญญา ความสามารถของตนเอง

        ๒. โภคะสุข  หมายถึง  สุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  หรือสร้างประโยชน์สุขต่อบุคคลอื่นในสังคม

        ๓. อะนะณะสุข  หมายถึง  สุขจากการไม่เป็นหนี้

        ๔. อะนะวัชชะสุข  หมายถึง  สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย     ใครๆ ติเตียน  ไม่ได้ทั้งทางกายวาจาใจ