บุตร ๓ ประเภท

บุตร ๓ ประเภท

         คำว่า  บุตร  หมายความได้ทั้งลูกชาย ลูกหญิง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๓  ประเภท  คือ

         ๑. อภิชาตบุตร  ได้แก่ ลูกที่เกิดมาดีกว่าพ่อแม่ เกิดมาเชิดชูวงศ์สกุล เกิดมาอุดหนุนค้ำจุนพ่อแม่ เป็นลูกที่ประเสริฐ ทำให้พ่อแม่ได้รับความสุขใจยิ่งนัก

         ๒. อนุชาตบุตร  ได้แก่  ลูกที่เกิดมาเสมอตัว คือ ไม่ดี ไม่เลวกว่าพ่อแม่ และไม่แย่ไปกว่าวงศ์สกุล มีกันอย่างไรก็อยู่กันอย่างนั้น ดำรงวงศ์สกุลไว้ ไม่ให้เสื่อมโทรม และไม่สามารถจะให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม

         ๓. อวชาตบุตร  ได้แก่ ลูกที่เกิดมาเลว ต่ำกว่าพ่อแม่ สามารถฉุดดึงเอาพ่อแม่ตกต่ำไปด้วย เช่นพ่อแม่เป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ลูกกลับเป็นคนไม่ดี ทำตัวเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคม ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนทุกข์ใจอยู่ร่ำไป ลูกประเภทนี้ใครๆ ไม่ปรารถนา ไม่อยากได้ ไม่อยากมี

วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ๕ ประการ คือ

         ๑. ห้ามมิให้ทำความชั่ว

         ๒. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี

         ๓. ให้การศึกษา

         ๔. หาคู่ครองที่สมควรให้

         ๕. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันสมควร