ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔

ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ๔

        หลักธรรม ๔ ประการที่นำไปใช้แล้วได้ประโยชน์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

         ๑. อุฏฐานะสัมปทา  หมายถึง  ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น

         ๒. อารักขะสัมปทา  หมายถึง  ความถึงพร้อมด้วยการรักษา

         ๓. กัลยาณะมิตตะตา  หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการมีมิตรดี

         ๔. สะมะชีวิตา  หมายถึง  ความถึง  พร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ดี