วิธีออกจากการภาวนา (สมาธิ)

วิธีออกจากการภาวนา  (สมาธิ)

         เมื่อโยคีผู้ปฏิบัตินั่งภาวนา  (สมาธิ)  ไปจนครบเวลาที่ตนกำหนดไว้แล้ว  ก่อนที่จะออกจากการภาวนา  หรือออกจากสมาธิ  ให้โยคีผู้ปฏิบัตินั้นกำหนดต้นจิต  ว่า  “อยากออกหนอๆ”  อย่างน้อย ๓ ครั้ง  เสียก่อน  เพื่อให้จิตของโยคีนั้นคลายออกจากสมาธิ  คลายจากปีติ และปัสสัทธิเสียก่อน

         เมื่อกำหนดจิตแล้วอย่าพึ่งลืมตา  ให้สังเกตดูว่าร่างกายของตนยังแข็งอยู่ด้วยอำนาจของปัสสัทธิ  หรือว่าซาบซ่านอยู่ด้วยอำนาจของปีติธรรมอยู่หรือไม่  ถ้ามันยังมีอาการเช่นนั้นอยู่  ให้โยคีนั้นทดลองกระดิกนิ้วมือข้างขวาดูเสียก่อน  ว่าเราสามารถกระดิกได้หรือไม่  ถ้ากระดิกยังไม่ได้  ให้กลับไปกำหนดต้นจิต  ว่า  “อยากออกหนอๆ”  สัก  ๓  ครั้งอีก  ถ้าร่างกายยังมีอาการแข็งเหมือนเช่นนั้นอยู่  ก็ให้กลับไปกำหนดต้นจิตอีก  ว่า  “อยากลืมตาหนอๆ”  สัก ๓ ครั้ง  แล้วตั้งสติไว้ที่ตา  กำหนด  ว่า  “ลืมตาหนอๆ” สัก  ๓  ครั้ง  แล้วค่อยๆ ลืมตาขึ้น   

         **  เมื่อลืมตาขึ้นแล้ว  อย่าหลับตาลงอีก  ให้กลับไปกำหนดต้นจิตอีกว่า  “อยากออกหนอๆ” สัก ๓ ครั้ง  ถ้าร่างกายยังมีอาการแข็งอยู่     เป็นต้น  ก็ให้กระดิกดูนิ้วมืออีกเสียก่อน  อย่ารีบร้อนมากเกินไป  พยายามให้มันค่อยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันสมควรเสียก่อน 

         เมื่อกระดิกนิ้วมือได้แล้ว ให้ค่อยๆ ดึงมือขวาออก  พร้อมกับบริกรรม  ว่า  “ออกหนอๆ”  สัก ๓ ครั้ง  และให้สำเหนียกพิจารณาตามอาการที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น  ให้เห็นอาการของแขนขวาที่เราค่อยๆ ยกไปวางคว่ำหน้ามือลงที่เข่าขวา  จากนั้นให้ค่อยๆ ดึงมือซ้ายออกไปวางคว่ำหน้ามือลงที่เข่าซ้าย  จากนั้นให้ยกมือขวามาจับเท้าขวา  เอาเท้าขวาลงจากขาซ้าย  แล้วดันเท้าขวาเข้าไปใต้ขาด้านซ้าย แล้วขาของเราก็จะอยู่ในท่าขัดสมาธิ  จากนั้นก็เอามือขวากลับมาไว้บนเข่าขวาอีก  แล้วใช้มือทั้ง  ๒  ข่มเข่าทั้ง  ๒  ข้าง  ขึ้นพร้อมกับยกตัวขึ้น  เมื่อยกตัวขึ้นแล้ว  ก็เอาขาทั้ง  ๒  ข้าง  ที่ไขว้กันอยู่ด้านหลังนั้นออก  แล้วนั่งทับส้นลงไปจะอยู่ในท่านั่งคุกเข่า  จากนั้นก็กำหนดต้นจิต ว่า “อยากยืนหนอๆ” สัก  ๓  ครั้ง  แล้วค่อยๆ กำหนดยืนขึ้นพร้อมกับบริกรรม  ว่า   “ยืนหนอๆ”  จนกว่าจะยืนเรียบร้อย  และเตรียมเดินจงกรมในลำดับต่อไป

         หมายเหตุ  ถ้าในขณะที่โยคีออกจากสมาธินั้น  สมาธิ  ปีติ  หรือปัสสัทธิ     ไม่มาก  ร่างกายไม่แข็ง  เมื่อกำหนดต้นจิตว่า  “อยากออกหนอๆ” ๓  ครั้ง  แล้วก็ให้กำหนดว่า “ออกหนอๆ”  พร้อมกับการกำหนดดึงเอามือขวาไปวางไว้ที่เข่าขวา  และมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าซ้ายให้เรียบร้อยเสียก่อน         แล้วค่อยกำหนดต้นจิต  ว่า  “อยากลืมตาหนอๆ” สัก ๓ ครั้ง  จากนั้นให้ตั้งสติไว้ที่ตา  กำหนดว่า “ลืมตาหนอๆ” สัก ๓ ครั้ง  แล้วกำหนดพิจารณาอาการของการลืมตาไปตามลำดับๆ

         ในขณะที่กำหนดออกอยู่นั้น  ให้มีสติกำหนดพิจารณาดูอาการที่เป็นปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆ ให้เห็นอาการของการเคลื่อนไหวนั้นๆ ให้ชัดเจน  แจ่มแจ้ง  ทันปัจจุบันธรรม  เป็นขณะๆ ไป  ก็ชื่อว่าเรากำหนดออกจากสมาธิโดยถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว