ธัมมุทเทส ๔

ธัมมุทเทส  ๔

    ๑. โลกคือหมู่สัตว์  อันชรานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน 
    ๒. โลกคือหมู่สัตว์  ไม่มีผู้ป้องกัน  ไม่มีผู้เป็นใหญ่เฉพาะตน
    ๓. โลกคือหมู่สัตว์  ไม่มีอะไรเป็นของตน ๆ จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป 
    ๔. โลกคือหมู่สัตว์  พร่องอยู่เป็นนิตย์   ไม่รู้จักอิ่ม   เป็นทาสแห่งตัณหา