อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ

        ๑. บุคคลมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้  ย่อมประสบกองแห่งโภคใหญ่ ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ นี้

          ๒. เกียรติศัพท์ที่ดีงามของบุคคลมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมฟุ้งขจร

         ๓. บุคคลมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เข้าไปหาบริษัทใด ๆ คือ          ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท เป็นผู้แกล้วกล้า    ไม่เก้อเขินเข้าไปหา

         ๔. บุคคลมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมเป็นผู้ไม่หลงทำกาละ

         ๕. บุคคลมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก