กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา

คำสวดถอนติจีวราวิปปวาส

        สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ตัง ติจีวะเรนะ  อะวิปปะวาสัง  สะมูหะเนยยะ ฯ   เอสา  ญัตติ.

       สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, สังโฆ ตัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะนะติ ฯ ยัสสายัส๎มะโต ขะมะติ เอตัสสะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัสสะ สะมุคฆาโต, โส  ตุณ๎หัสสะ,  ยัสสะ  นักขะมะติ, โส  ภาเสยยะ ฯ

       สะมูหะโต  โส  สังเฆนะ  ติจีวะเรนะ  อะวิปปะวาโส,  ขะมะติ สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง  ธาระยามิ  ฯ

คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา

        สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา,  ยะทิ  สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ตัง  สีมัง  สะมูหะเนยยะ,   เอสา  ญัตติ ฯ

       สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  ยา  สา  สังเฆนะ  สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ ตัง สีมัง สะมูหะนะติ,   ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ,  เอติสสา  สีมายะ  สะมานะสังวาสายะ  เอกุโปสะถายะ  สะมุคฆาโต, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ, โส ภาเสยยะฯ
       สะมูหะตา  สา  สีมา  สังเฆนะ  สะมานะสังวาสา  เอกุโปสะถา. ขะมะติ  สังฆัสสะ,   ตัส๎มา  ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง  ธาระยามิ  ฯ

คำสวดสมมติสมานสังวาสสีมา

       สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ,  ยาวะตา  สะมันตา  นิมิตตา  กิตติตา, ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ  เอเตหิ  นิมิตเตหิ  สีมัง สัมมันเนยยะ,   สะมานะสังวาสัง   เอกุโปสะถัง,   เอสา  ญัตติ ฯ

       สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  ยาวะตา  สะมันตา  นิมิตตา กิตติตา,  สังโฆ  เอเตหิ  นิมิตเตหิ  สีมัง  สัมมันนะติ,   สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถัง,  ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ,  เอเตหิ  นิมิตเตหิ  สีมายะ สัมมะติ,  สะมานะสังวาสายะ  เอกุโปสะถายะ,  โส  ตุณ๎หัสสะ,  ยัสสะ นักขะมะติ,    โส  ภาเสยยะ  ฯ

       สัมมะตา  สีมา  สังเฆนะ  เอเตหิ  นิมิตเตหิ  สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา,  ขะมะติ  สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง  ธาระยามิ  ฯ

คำสวดสมมติติจีวราวิปปวาส

       สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  ยา สา สังเฆนะ  สีมา  สัมมะตา สะมานะสังวาสา  เอกุโปสะถา,  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ ตัง สีมัง  ติจีวะเรนะ  อะวิปปะวาสัง  สัมมันเนยยะ,  ฐะเปต๎วา คามัญจะ  คามุปะจารัญจะ,  เอสา  ญัตติ  ฯ

       สุณาตุ   เม  ภันเต  สังโฆ,   ยา  สา สังเฆนะ  สีมา  สัมมะตา   สะมานะสังวาสา  เอกุโปสะถา,  สังโฆ ตัง สีมัง ติจีวะเรนะ  อะวิปปะวาสัง  สัมมันนะติ,   ฐะเปต๎วา  คามัญจะ  คามุปะจารัญจะ,     ยัสสายัส๎มะโต ขะมะติ, เอติสสา สีมายะ ติจีวะเรนะ  อะวิปปะวาสัสสะ  สัมมะติ,   ฐะเปต๎วา  คามัญจะ  คามุปะจารัญจะ,  โส  ตุณ๎หัสสะ,   ยัสสะ  นักขะมะติ,    โส  ภาเสยยะ  ฯ

       สัมมะตา  สา สีมา  สังเฆนะ  ติจีวะเรนะ  อะวิปปะวาโส ฐะเปต๎วา  คามัญจะ  คามุปะจารัญจะ,   ขะมะติ  สังฆัสสะ,   ตัส๎มา ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง  ธาระยามิ  ฯ

คำทักนิมิต

ในทิศตะวันออก ว่า                ปุรัตถิมายะ  ทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ว่า        ปุรัตถิมายะ  อะนุทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

ในทิศใต้  ว่า                       ทักขิณายะ  ทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ว่า         ทักขิณายะ  อะนุทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

ในทิศตะวันตก ว่า                 ปัจฉิมายะ  ทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ว่า      ปัจฉิมายะ   อะนุทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

ในทิศเหนือ  ว่า                    อุตตะรายะ  ทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า     อุตตะรายะ  อะนุทิสายะ  กิง  นิมิตตัง

ซ้ำ ในทิศตะวันออกอีก ว่า        ปุรัตถิมายะ  ทิสายะ   กิง  นิมิตตัง

คำตอบ

แสดงศิลานิมิตเป็นตัวอย่าง ว่า              ปาสาโณ  ภันเต

การสวดถอดสวดถอน (สิ่งอัปมงคล)

       ในกรณีที่มีฟ้าผ่า ควายชน  รถชน ไม้ล้มทับคนตาย  หรืออะไรอื่นๆ ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในที่ของเรา  หรือในที่ที่ไม่ควรเกิด  เช่นถนนหนทาง เป็นต้น  ถ้าอยากจะแก้เสนียดจากส่วนนั้น ก็ให้สวดถอดสวดถอน  แล้วก็อย่าลืมสวดมงคลให้ที่นั่นด้วย  มิฉะนั้นที่นั้นจะไม่จืดดี

       อีกอย่างหนึ่ง  การสวดถอดนั้นมีหลายแห่งสวดปริตรมงคลก่อนค่อยสวดถอดทีหลัง  ทำอย่างนี้ไม่ถูก เพราะความเป็นมงคลจะถูกถอดถอนไปพร้อมกับการสวดถอนนั้น  ความเสนียดก็จะเกิดขึ้นอีก  ที่ถูกนั้น      ให้สวดถอดเสนียดก่อนแล้วสวดปริตรมงคลเข้าแทนที่ไว้  ทุกอย่างจะเป็นมงคลอย่างสมบูรณ์

        วิธีทำ  โดยหลักแล้วจะต้องตั้งขันบูชาก่อนตามโบราณอีสานเคยปฏิบัติมา  ท่านจะให้ทำดังนี้

       ๑.ขันหมากเบ็ง  (พานพุ่ม)  ตั้งซ้ายขวา  ๑  คู่

       ๒.ขัน  ๕  ดอกไม้  ๕  คู่  เทียน  ๕  คู่

       ๓.ขัน  ๘  ดอกไม้  ๘  คู่  เทียน  ๘  คู่

       ๔.เทียนน้ำมนต์  ๑  เล่ม

       ๕.เทียนจุดบูชา  ๒  เล่ม

       ๖.หม้อน้ำมนต์  ๑  หม้อ

       ๗.ด้ายสายสิญจน์  ๑  เส้น

       ๘.เงิน  ๖  ตำลึง

       ให้แต่งทั้งหมดใส่ในภาชนะขนาดใหญ่ ซึ่งพอที่จะบรรจุของ  ๘  อย่างนั้นได้  อย่าลืมอัญเชิญพระพุทธรูป  ๑  องค์  ตั้งไว้ในถาดด้วย  พระสงฆ์  ๔  รูปขึ้นไป  ก่อนสวดให้เอาทงหน้าวัวมา  ๑  ทง  สำหรับตักดินใส่         ๓  ก้อน  คือพระสงฆ์จะสวดถอดจบที่  ๑  ก็ให้ตักดินตรงที่ไม่ดีใส่ก้อนหนึ่ง  สวดจบที่  ๒  ก็ตักใส่อีกก้อนหนึ่ง  สวดจบที่  ๓  ก็อีกก้อนหนึ่ง  รวมเป็น  ๓  ก้อน  แล้วให้โยมเอาไปทิ้งทั้งกระทงนั้น

       เมื่อเอาดินไปทิ้งก็อย่าลืมเอาถังหรืออะไรก็ได้ตักดินมาพอสมควร  ตอนนี้พระสงฆ์จะต้องสวดสมมติลงไปในที่นั้นด้วย  สวดจบที่  ๑  ก็เอาดินที่ตักมาไปเทถมหลุมที่ตักออกครั้งแรก  สวดจบที่  ๒  ก็เทถมหลุมที่  ๒   สวดจบที่  ๓  ก็เทถมหลุมที่  ๓  เป็นอันเสร็จพิธี  จากนั้นควรสวดมงคลต่อเพื่อให้ที่จำเริญ  อย่าลืมให้พระสงฆ์ท่านเอาน้ำมนต์ประพรมตรงที่ฟ้าผ่า เป็นต้นนั้น  เสนียดจัญไรจะได้หมดไป.

       วิธีสวดถอด  พระสงฆ์ทั้ง  ๔  รูป  ไปยืนตรงที่จะสวด  ให้ฆราวาส  ๑  คน  ถือเสียมกับกระทงไปรอตักดินอยู่ใกล้ๆ พระสงฆ์เพื่อจะได้ตักทุกครั้งที่สวดจบ  พระสงฆ์ท่านจะสั่งให้ตักเอง  พระสงฆ์เริ่มสวดตามลำดับดังนี้

       ว่า  นะโม  ตัสสะ  ฯลฯ  สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓  ครั้ง  ว่ายาวเหมือนสวดนาคเวลาอุปสมบท

คำสวดถอด

       สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  โย  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  สะมูหะโต,  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ  ตัง  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัง  สะมูหะเนยยะ,   เอสา  ญัตติ  ฯ

       สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  โย  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  สะมูหะโต,   สังโฆ  ตัง  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัง  สะมูหะนะติ,  ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ,  เอตัสสะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัสสะ  สะมุคฆาโต,  โส  ตุณ๎หัสสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ, 
       สะมูหะโต  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  ขะมะติ  สังฆัสสะ,       ตัส๎มา  ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง  ธาระยามิ ฯ  (ตักดินครั้งที่  ๑)

       ทุติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิ,   สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,   โย  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  สะมูหะโต,  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง  สังโฆ  ตัง  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัง  สะมูหะเนยยะ,  เอสา  ญัตติฯ

       สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  โย  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  สะมูหะโต,   สังโฆ  ตัง  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัง  สะมูหะนะติ,  ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ,  เอตัสสะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัสสะ  สะมุคฆาโต,  โส  ตุณ๎หัสสะ,  ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ, 
       สะมูหะโต  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  ขะมะติ  สังฆัสสะ,       ตัส๎มา  ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง  ธาระยามิ  ฯ  (ตักดินครั้งที่  ๒)

       ตะติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิ,  สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  โย  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  สะมูหะโต,  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ  ตัง  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัง  สะมูหะเนยยะ,  เอสา  ญัตติ  ฯ

       สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  โย  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  สะมูหะโต,   สังโฆ  ตัง  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัง  สะมูหะนะติ,  ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ,  เอตัสสะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาตัสสะ  สะมุคฆาโต,   โส  ตุณ๎หัสสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ, 
       สะมูหะโต  โส  สังเฆนะ  ปาปัคคะเหนะ  นิปาโต  ขะมะติ  สังฆัสสะ,      ตัส๎มา  ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง  ธาระยามิ  ฯ  (ตักดินครั้งที่  ๓)

จบสวดถอด


คำสวดสมมติหลังสวดถอด

         สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  ยาวะตา  สะมันตา  สุมังคะลัง  กิตติตัง,  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง  สังโฆ,  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมัง  สัมมันเนยยะ,   เอสา  ญัตติ ฯ

         สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  ยาวะตา  สะมันตา  สุมังคะลัง  กิตติตัง  สังโฆ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมัง  สัมมันนะติ,  ยัสสายัส๎มะโต     ขะมะติ,   เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมายะ  สัมมะติ,  โส  ตุณ๎หัสสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ,   สัมมะตา  สีมา  สังเฆนะ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  ขะมะติ  สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณ๎หี,  เอวะเมตัง  ธาระยามิ ฯ     (ตักดินมาถมที่ขุดครั้งที่  ๑  นั้น)

         ทุติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิ,  สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ  ยาวะตา  สะมันตา  สุมังคะลัง  กิตติตัง,  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง  สังโฆ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมัง  สัมมันเนยยะ,   เอสา  ญัตติ  ฯ

         สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  ยาวะตา  สะมันตา  สุมังคะลัง  กิตติตัง  สังโฆ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมัง  สัมมันนะติ,   ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ,   เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมายะ  สัมมะติ,  โส  ตุณ๎หัสสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ,   สัมมะตา  สีมา  สังเฆนะ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  ขะมะติ  สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณ๎หี,  เอวะเมตัง  ธาระยามิ  ฯ  (ตักดินมาถมที่ขุดครั้งที่  ๒  นั้น)

         ตะติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิ,  สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ  ยาวะตา  สะมันตา  สุมังคะลัง  กิตติตัง,  ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง  สังโฆ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมัง  สัมมันเนยยะ,   เอสา  ญัตติ  ฯ

         สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  ยาวะตา  สะมันตา  สุมังคะลัง  กิตติตัง  สังโฆ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมัง  สัมมันนะติ,   ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ,   เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  สีมายะ  สัมมะติ,  โส  ตุณ๎หัสสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ,   สัมมะตา  สีมา  สังเฆนะ  เอเตนะ  สุมังคะเลนะ  ขะมะติ  สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณ๎หี,  เอวะเมตัง  ธาระยามิ ฯ  (ตักดินมาถมที่ขุดครั้งที่  ๓  นั้น)

            เป็นอันจบพิธีสวดสมมติ  ต่อไปให้สวดมงคลต่อเพื่อเป็นการเสริมมงคล   ถ้าเวลาไม่พอจะไม่สวดก็ได้ ใช้วิจารณญาณดูเอง จากนั้นโยม     ก็ถวายปัจจัยไทยทาน  พระสงฆ์อนุโมทนา