คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์

 (นำ)    หันทะ มะยัง  พุทธะปะสังสาคาถาโย  พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส ฯ

        อิติ   ปะวะระสิหิงโค       อุตตะมะยะโสปิ  เตโช

ยัตถะ  กัตถะ  จิตโตโส           สักกาโร    อุปาโท

สะกาละพุทธะสาสะนัง           โชตะยันโตวะ  ทีโป

สุระนะเรหิ   มะหิโต              ธะระมาโน วะ  พุทโธติ ฯ

พุทธะสิหิงคา                      อุบัติมา  ณ  แดนใด

ประเสริฐ  ธ  เกริกไกร           ดุจกายพระศาสดา

เป็นที่เคารพน้อม                  มนุษย์พร้อมทั้งเทวา

เปรียบเช่นชวาลา                 ศาสนาที่ยืนยง

เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ          สุวิสุทธิ์พระชนม์คง

แดนใดพระดำรง                  พระศาสน์คงก็จำรูญ

ด้วยเดชสิทธิศักดิ์                  ธ  พิทักษ์อนุกูล

พระศาสน์บ่มีสูญ                  พระเพิ่มพูนมหิทธา

ข้าฯ  ขอเคารพน้อม              วจีค้อมขึ้นบูชา

พิทักษ์  ธ  รักษา                  พระศาสน์มาตลอดกาล

ปวงข้าฯ  จะประกาศ             พุทธศาสน์ให้ไพศาล

ขอพระอภิบาล                    ชินมาร  นิรันดร์…เทอญ ฯ