คำลาสิกขา

คำลาสิกขา

สิกขัง  ปัจจักขามิ   คิหีติ  มัง  ธาเรถะ  ฯ

ข้าพเจ้าขอลาสิกขา  ท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นคฤหัสถ์ ฯ

คำแสดงตนเป็นอุบาสก

         เอสาหัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง,  สะระณัง คัจฉามิ,  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  อุปาสะกัตตัง (หญิงว่า อุปาสิกัตตัง)      สังโฆ  ธาเรตุ ฯ