สูตรยอดมุข ลาว

อาราธนาธรรม  (ยอดมุข)

ตั้งนะโม  ๓  จบ  เสียก่อน

       อะหัง  อันว่าข้าพเจ้า  ยาจามิ  ย่อมขอ  ดังนี้  อุทเทเสตุง  เพื่อให้พระคุณเจ้าแสดง  อะภิธัมมัง  ธัมมะวะรัง  ยังธรรมอันลึกแลบ    อันแจบอ่อนสุขุมาลย์  อันพระพุทธโฆษาจารย์หากขีดเขียนใส่ใบลาน       งามชื่นช้อย  หลายบ่น้อยได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์  สีละคันโธ    เจ้าหากขีดเขียนแล้ว  จึงใส่สำเภาแก้วไหลล่องลงมาแต่เมืองลังกาทวีป ทิพพะวาโย  อันว่าลมอันเป็นทิพย์  วะตะติ  ก็หากพัดพังยังสำเภาแก้วไหลล่องลงมาจนถึงเมืองราชคฤหา  เพื่อให้เป็น  หิตะหิตตา       แก่กุลบุตตะบุตตาเจ้าตนทรงผนวช  ออกบวชแล้วจึงได้เฮียนเอา  โย  โส,  โส  ธัมโม  อะภิธัมมัง  ธัมมะวะรัง  สักกัจจัง  อาราธะนัง  กะโรมะฯ

สูตรยอดมุข  ลาว

หรือพระอภิธรรม  ลอกคัดตามฉบับตัวธรรมของบูฮาณ

นิยมสูตรศพในเฮือนดี  มาแต่บูฮาณ

       ๏ เหตุปัจจะโยติ  เหตุ  เหตุสัมปะยุตตะกานัง  ธัมมานัง  ตัง  สะมุฏฐานานัญจะ  รูปานัง  เหตุปัจจะเยนะ  ปัจจะโยติ  อารัมมะณะปัจจะโยติ  รูปายะตะนัง  จักขุวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  สัททายะตะนัง  โสตะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  คันธายะตะนัง  ฆานะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ระสายะตะนัง  ชิวหาวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  โผฏฐัพพายะตะนัง  กายะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  รูปายะตะนัง  คันธายะตะนัง  ระสายะตะนัง  โผฏฐัพพายะตะนัง  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  สัพเพ  เต  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา ตัง สัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ยัง  ยัง  ธัมมา  อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  อุปปัชชันติ  จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา  เต  เต  ธัมมา  เตสัง  เตสัง  ธัมมานัง 
อารัมมะณะปัจจะเยนะ  ปัจจะโย ฯ

         ๏ อะธิปะติปัจจะโยติ  สัททายะตะนัง  เต  เต  ธัมมา  เตสัง  เตสัง  ธัมมานัง  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย      มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนธาตุยา   ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ   ปัจจะโย   ชิวหาวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา   มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา    มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  กุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง   อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา   อัพ๎ยากะตา  ธัมมา ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา    ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง    อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  เยสัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  อุปัชชันติ  จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา        เต  เต  ธัมมา  เตสัง  เตสัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย ฯ

       ๏ จักขุวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  โสตะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ     ธัมมา  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา   มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย ฯ

       ๏ ฆานะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะ-ธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ชิวหาวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโน-ธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย       มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย   กายะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  กุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  กุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา    อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  อุปัชชันติ  จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา  เตสัง  เตสัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย ฯ

       ๏ จักขุวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา   มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระ  ปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ฆานะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา ตัง สัมปะยุตตะกา จะ ธัมมานัง   สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา ตัง สัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  กายะวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  มะโนธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกา  จะ  ธัมมา  มะโนวิญญาณะธาตุยา  ตัง  สัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  กุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  สะมะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  กุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง    อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา   ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง อัพ๎ยากะตานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา  ปุริมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง   อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  ปุริมา    ปุริมา  อัพ๎ยากะตา  ธัมมา  ปัจฉิมานัง  ปัจฉิมานัง  อะกุสะลานัง    ธัมมานัง  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย เย เย ธัมมา  อุปัชชันติ   จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา  เต  เต  ธัมมา  อะนันตะระปัจจะเยนะ  ปัจจะโย  สะมะนันตะระปัจจะโยติ ฯ