วัฏฏะกะปะริตตัง

วัฏฏะกะปะริตตัง

อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ             สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา

เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ          สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง 

อาวัชชิตวา  ธัมมะพะลัง          สะริต๎วา  ปุพพะเก  ชิเน

สัจจะพะละมะวัสสายะ           สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา        สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา

มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา       ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ

สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง       มะหาปัชชะลิโต  สิขี

วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ       อุทะกัง  ปัต๎วา  ยะถา  สิขี

สัจเจนะ  เม  สะโม  นัตถิ        เอสา  เม  สัจจะปาระมีติ ฯ