ระตะนะสุตัง

ระตะนะสุตัง

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข

สัพเพ  วะ  ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ

อะโถปิ  สักกัจจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง

ตัส๎มา  หิ  ภูตา  นิสาเมถะ  สัพเพ

เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ

ทิวา  จะ  รัตโต  จะ  หะรันติ  เย  พะลิง

ตัส๎มา  หิ  เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ

       ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา

สัคเคสุ  วา  ยัง ระตะนัง  ปะณีตัง

นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง

ยะทัชฌะคา  สัก๎ยะมุนี  สะมาหิโต

นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ

อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ  วิชชะติ

อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา

จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ

เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา

เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ

นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ

เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ

ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง

วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัส๎มิง

เต  ขีณะพีชา  อะวรุฬหิฉันทา

นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป

อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

       ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง

สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ