โมระปะริตตัง

โมระปะริตตัง

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง

เย  พ๎ราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ

นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา

นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา

อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัต๎วา  โมโร  จะระติ  เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส

ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง

เย  พ๎ราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ

นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา

นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา

อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัต๎วา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ ฯ