มังคะละสุตตัง

มังคะละสุตตัง

อะเสวะนา  จะ  พาลานัง           ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา

ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง              เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ            ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ             เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ           วินะโย  จะ  สุสิกขิโต

สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                  ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห

อะนากุลา  จะ  กัมมันตา           เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ        ญาตะกานัญจะ  สังคะโห

อะนะวัชชานิ  กัมมานิ              เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

อาระตี  วิระตี  ปาปา               มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม

อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ           สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา

กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา            สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง

กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ตะโป  จะ  พ๎รัหมะจะริยัญจะ      อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ              จิตตัง  ยัสสะ  นะ  กัมปะติ

อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง             เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เอตาทิสานิ  กัต๎วานะ               สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ         ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ