บารมี ๓๐ ทัศ

บารมี ๓๐ ทัศ

    ทานะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ทานะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    สีละปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา สีละอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  สีละปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    เนกขัมมะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    ปัญญาปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ปัญญาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    วิริยะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  วิริยะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    ขันติปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ขันติอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ขันติปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    สัจจะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  สัจจะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    อะธิฏฐานะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    เมตตาปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  เมตตาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    ทะสะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  ทะสะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ

    สะมะติงสะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา สะมะติงสะอุปะปาระมี สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา  สะมะติงสะปะระมัตถะปาระมี  สัมปันโน  นิสสังสะยัง  โส  โข  โน  ภะคะวา ฯ