นะโมการะอัฏฐะกะ

นะโมการะอัฏฐะกะ

นะโม  อะระหะโต  สัมมา-       สัมพุทธัสสะ  มะเหสิโน

นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ         ส๎วากขาตัสเสวะ  เตนิธะ

นะโม  มะหาสังฆัสสาปิ           วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

นะโม  โอมาต๎ยารัทธัสสะ         ระตะนัตต๎ยัสสะ  สาธุกัง

นะโม  โอมะกาตีตัสสะ           ตัสสะ  วัตถุต๎ยัสสะปิ

นะโมการัปปะภาเวนะ            วิคัจฉันตุ  อุปัทะวา

นะโมการานุภาเวนะ              สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา

นะโมการัสสะ  เตเชนะ           วิธิม๎หิ  โหมิ  เตชะวา ฯ