นะมะการะสิทธิคาถา

นะมะการะสิทธิคาถา

    โย  จักขุมา  โมหะมะลาปะกัฏโฐ

สามัง  วะ  พุทโธ  สุคะโต  วิมุตโต

มารัสสะ  ปาสา  วินิโมจะยันโต

ปาเปสิ  เขมัง  ชะนะตัง  วิเนยยัง ฯ

พุทธัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมามิ

โลกัสสะ  นาถัญจะ  วินายะกัญจะ

ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ

สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

    ธัมโม  ธะโช  โย  วิยะ  ตัสสะ  สัตถุ

ทัสเสสิ  โลกัสสะ  วิสุทธิมัคคัง

นิยยานิโก  ธัมมะธะรัสสะ  ธารี

สาตาวะโห  สันติกะโร  สุจิณโณ ฯ

ธัมมัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมามิ

โมหัปปะทาลัง  อุปะสันตะทาหัง

ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ

สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

    สัทธัมมะเสนา  สุคะตานุโค  โย

โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะเชตา

สันโต  สะยัง  สันตินิโยชะโก  จะ

ส๎วากขาตะธัมมัง  วิทิตัง  กะโรติ ฯ

สังฆัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมามิ

พุทธานุพุทธัง  สะมะสีละทิฏฐิง

ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ

สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ            ท๎วาทะสัญจะ  สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ              นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ         อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ               หันต๎วา  สัพเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ              วินัสสันตุ  อะเสสะโต

สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ     จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ              นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ         อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ               หันต๎วา  สัพเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ              วินัสสันตุ  อะเสสะโต

สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต         อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ               นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ         อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ               หันต๎วา  สัพเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ              วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ