พุทธาภิคีติ

พุทธาภิคีติ

(นำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ  เส ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลาย  มาทำความขับคาถาพรรณนาเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิดฯ)

พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต

       พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ  มีความประเสริฐแห่งอรหันตะคุณเป็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ  สะมาคะตัตโต

      มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ  และพระกรุณาอันบริสุทธิ์

โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลัง  วะ  สูโร

      พระองค์ใด ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน  ดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน

วันทามะหัง  ตะมะระณัง    สิระสา  ชิเนนทัง

      ข้าพเจ้า ไหว้พระชินสีห์  ผู้ไม่มีกิเลส  พระองค์นั้น  ด้วยเศียรเกล้า

พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง    สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

      พระพุทธเจ้า พระองค์ใด  เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์  ทั้งหลาย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง    วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

      ข้าพเจ้า ไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง ด้วยเศียรเกล้า

พุทธัสสาหัส๎มิ  ทาโส (หญิงว่าทาสี) วะ    พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร

      ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า

พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ    วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม

        พระพุทธเจ้า เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ ข้าพเจ้า

พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ    สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

      ข้าพเจ้า มอบกายถวายชีวิตนี้  แด่พระพุทธเจ้า

วันทันโตหัง  (หญิงว่า  ตีหัง)  จะริสสามิ    พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง

      ข้าพเจ้า ผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง    พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง

       สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ    วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน

      ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้  ข้าพเจ้า พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ (หญิงว่ามานายะ)   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

      ข้าพเจ้า ผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า  ได้ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม    มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา ฯ

      อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญนั้น  ฯ

(กราบหมอบลงว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา

      ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี

พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง

      กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า

พุทโธ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัจจะยันตัง

      ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ  ฯ

      เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้า ในกาลต่อไป   ฯ