พุทธานุสสติ

พุทธานุสสติ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  พุทธานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำซึ่งความตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิดฯ)

ตัง  โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  เอวัง  กัล๎ยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต

      ก็ กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า

อิติปิ  โส  ภะคะวา              

      เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

อะระหัง                           

      เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ                    

      เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน          

      เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต                             

      เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู                           

      เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ

      เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง         

      เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ                              

      เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม

ภะคะวาติ ฯ                       

      เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์  ดังนี้ ฯ