ธัมมานุสสติ

ธัมมานุสสติ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส ฯ

(เชิญพวกเราทั้งหลายมาทำซึ่งความตามระลึกถึงพระธรรมเถิดฯ)

ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

      พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก    

      เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก     

      เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้  และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล

เอหิปัสสิโก    

      เป็นธรรมที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า  ท่านจงมาดูเถิด

โอปะนะยิโก  

      เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ   

      เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน  ดังนี้ ฯ