ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ

ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ

       อะวิชชาปัจจะยา สังขารา สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง  วิญญาณะปัจจะยา  นามะรูปัง  นามะรูปะปัจจะยา  สะฬายะตะนัง  สะฬายะตะนะ-ปัจจะยา  ผัสโส  ผัสสะปัจจะยา  เวทะนา  เวทะนาปัจจะยา  ตัณหา  ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง อุปาทานะปัจจะยา ภะโว  ภะวะปัจจะยา  ชาติ  ชาติปัจจะยา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  สัมภะวันติ ฯ  เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ ฯ

       อะวิชชายะเต๎ววะ  อะเสสะวิราคะนิโรธา  สังขาระนิโรโธ  สังขาระนิโรธา  วิญญาณะนิโรโธ  วิญญาณะนิโรธา  นามะรูปะนิโรโธ  นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ สะฬายะตะนะนิโรธา  ผัสสะนิโรโธ ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ เวทะนานิโรธา  ตัณหานิโรโธ ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ อุปาทานะนิโรธา  ภะวะนิโรโธ  ภะวะนิโรธา  ชาตินิโรโธ  ชาตินิโรธา  ชะรามะระณัง   โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  นิรุชฌันติ  ฯ  เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  นิโรโธ  โหติ ฯ