ติลักขะณาทิคาถา

ติลักขะณาทิคาถา

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ      ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ

อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข        เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา

สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ          ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ

 อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข       เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา

สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ         ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ

อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข        เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา

อัปปะกา  เต  มะนุสเสสุ          เย  ชะนา  ปาระคามิโน

อะถายัง  อิตะรา  ปะชา          ตีระเมวานุธาวะติ

เย  จะ  โข  สัมมะทักขาเต       ธัมเม  ธัมมานุวัตติโน

เต  ชะนา  ปาระเมสสันติ        มัจจุเธยยัง  สุทุตตะรัง

กัณหัง  ธัมมัง  วิปปะหายะ      สุกกัง  ภาเวถะ  ปัณฑิโต

โอกา  อะโนกะมาคัมมะ          วิเวเก  ยัตถะ  ทูระมัง

ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ             หิต๎วา  กาเม   อะกิญจะโน

ปะริโยทะเปยยะ  อัตตานัง       จิตตัก๎เลเสหิ  ปัณฑิโต

เยสัง  สัมโพธิยังเคสุ               สัมมา  จิตตัง สุภาวิตัง

อาทานะปะฏินิสสัคเค            อะนุปาทายะ  เย ระตา

ขีณาสะวา  ชุติมันโต              เต  โลเก  ปะรินิพพุตาติ ฯ