พุทธะอุทานะคาถา

พุทธะอุทานะคาถา

    ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา

อาตาปิโน  ฌายะโต  พ๎ราหมะณัสสะ

อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ สัพพา

ยะโต  ปะชานาติ  สะเหตุธัมมัง ฯ

    ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ ธัมมา

อาตาปิโน  ฌายะโต  พ๎ราหมะณัสสะ

อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ  สัพพา

ยะโต  ขะยัง  ปัจจะยานัง  อะเวทิ ฯ

    ยะทา  หะเว ปาตุภะวันติ  ธัมมา

อาตาปิโน  ฌายะโต  พ๎ราหมะณัสสะ

วิธูปะยัง  ติฏฐะติ  มาระเสนัง

สูโรวะ  โอภาสะยะมันตะลิกขันติ ฯ