พระวินัย

พระวินัย

       ยันเตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ  ปะฐะมัง  ปาราชิกัง  กัตถะ  ปัญญัตตันติ ฯ  เวสาลิยัง   ปัญญัตตันติ ฯ  กัง  อารัพภาติ ฯ  สุทินนัง  กะลันทะปุตตัง  อารัพภาติ ฯ  กิส๎มิง  วัตถุส๎มินติ ฯ  สุทินโน  กะลันทะปุตโต  ปุราณะทุติยิกายะ  เมถุนัง  ธัมมัง  ปะฏิเสวิ   ตัส๎มิง  วัตถุส๎มินติฯ

       เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ   นะเฬรุปุจิมันทะมูเล  มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ   ภิกขุสะเตหิ ฯ

       อัสโสสิ  โข  เวรัญโช  พ๎ราหมะโณ  สะมะโณ  ขะลุ  โภ  โคตะโม  สัก๎ยะปุตโต สัก๎ยะกุลา ปัพพะชิโต เวรัญชายัง วิหะระติ   นะเฬรุปุจิมันทะมูเล   มะหะตา   ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ ฯ

       ตัง โข  ปะนะ  ภะวันตัง  โคตะมัง  เอวัง  กัล๎ยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต  อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

       โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัหมะกัง  สัสสะมะณะพ๎ราหมะณิง  ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง  อะภิญญา   สัจฉิกัต๎วา  ปะเวเทติ  โส  ธัมมัง  เทเสติ  อาทิกัล๎ยาณัง  มัชเฌกัล๎ยาณัง  ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง  สาตถัง  สะพ๎ยัญชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง 
ปะริสุทธัง  พ๎รัหมะจะริยัง  ปะกาเสติ ฯ

       สาธุ โข  ปะนะ  ตะถารูปานัง  อะระหะตัง  ทัสสะนัง  โหตีติ ฯ