พระสูตร

พระสูตร

         เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  อันตะรา  จะ  ราชะคะหัง  อันตะรา  จะ  นาลันทัง  อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน  โหติ    มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ ฯ  สุปปิโยปิ  โข  ปะริพพาชะโก  อันตะรา  จะ ราชะคะหัง  อันตะรา  จะ นาลันทัง  อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน  โหติ  สัทธิง  อันเตวาสินา  พ๎รัหมะทัตเตนะ  มาณะเวนะ ฯ  ตัต๎ระ  สุทัง  สุปปิโย  ปะริพพาชะโก  อะเนกะปะริยาเยนะ  พุทธัสสะ  อะวัณณัง ภาสะติ  ธัมมัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  สังฆัสสะ  อะวัณณัง     ภาสะติ ฯ  สุปปิยัสสะ  ปะนะ  ปะริพพาชะกัสสะ  อันเตวาสี   พ๎รัหมะทัตโต  มาณะโว  อะเนกะปะริยาเยนะ  พุทธัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ  ธัมมัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ  สังฆัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ ฯ  อิติหะ      เต  อุโภ  อาจะริยันเตวาสี  อัญญะมัญญัสสะ  อุชุวิปัจจะนิกะวาทา  ภะคะวันตัง  ปิฏฐิโต  ปิฏฐิโต  อะนุพันธา  โหนติ  ภิกขุสังฆัญจะ ฯ