บังสุกุลเป็น – บังสุกุลตาย

บังสุกุลเป็น

อะจิรัง  วะตะยัง  กาโย         ปะฐะวิง  อะธิเสสสะติ

ฉุฑโฑ  อะเปตะวิญญาโณ      นิรัตถังวะ  กะลิงคะรัง ฯ

บังสุกุลตาย

อะนิจจา  วะตะ  สังขารา      อุปปาทะวะยะธัมมิโน

อุปปัชชิต๎วา  นิรุชฌันติ         เตสัง  วูปะสะโม  สุโข ฯ

สัพเพ  สัตตา  มะรันติ  จะ     มะริงสุ  จะ  มะริสสะเร

ตะเถวาหัง  มะริสสามิ          นัตถิ  เม  เอตถะ  สังสะโย ฯ