วิหาระทานะคาถา

วิหาระทานะคาถา

สีตัง  อุณหัง  ปะฏิหันติ            ตะโต  วาฬะมิคานิ  จะ

สิริงสะเป  จะ  มะกะเส             สิสิเร  จาปิ  วุฏฐิโย

ตะโต  วาตาตะโป  โฆโร            สัญชาโต  ปะฏิหัญญะติ

เลนัตถัญจะ  สุขัตถัญจะ            ฌายิตุง  จะ  วิปัสสิตุง

วิหาระทานัง  สังฆัสสะ              อัคคัง  พุทเธหิ  วัณณิตัง

ตัส๎มา  หิ  ปัณฑิโต  โปโส           สัมปัสสัง  อัตถะมัตตะโน

วิหาเร  การะเย  รัมเม              วาสะเยตถะ  พะหุสสุเต

เตสัง  อันนัญจะ  ปานัญจะ        วัตถะเสนาสะนานิ  จะ

ทะเทยยะ  อุชุภูเตสุ                 วิปปะสันเนนะ  เจตะสา

เต  ตัสสะ  ธัมมัง  เทเสนติ         สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

ยัง  โส  ธัมมะมิธัญญายะ           ปะรินิพพาต๎ยะนาสะโวติ ฯ