อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)

อาฏานาฏิยะปะริตตัง  (ย่อ)

สัพพะโรคะวินิมุตโต            สัพพะสันตาปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต         นิพพุโต  จะ  ตุวัง  ภะวะ ฯ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

มา  เต  ภะวัตวันตะราโย       สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ            นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ      อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง ฯ

โส  อัตถะลัทโธ  สุขิโต          วิรุฬโห  พุทธะสาสะเน

อะโรโค  สุขิโต  โหหิ            สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ

สา  อัตถะลัทธา  สุขิตา         วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน

อะโรคา  สุขิตา  โหหิ           สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ

เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา         วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน

อะโรคา  สุขิตา  โหถะ          สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ