มงคลจักรวาลน้อย

มงคลจักรวาลน้อย

        สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สัพพะสังฆานุภาเวนะ  พุทธะระตะนัง  ธัมมะระตะนัง  สังฆะระตะนัง  ติณณัง  ระตะนานัง  อานุภาเวน  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัต๎ยานุภาเวนะ  ชินะสาวะกานุภาเวนะ  สัพเพ  เต  โรคา  สัพเพ  เต  ภะยา  สัพเพ  เต  อันตะรายา  สัพเพ  เต  อุปัททะวา  สัพเพ  เต  ทุนนิมิตตา  สัพเพ  เต  อะวะมังคะลา  วินัสสันตุ  อายุวัฑฒโก   ธะนะวัฑฒะโก   สิริวัฑฒะโก    ยะสะวัฑฒะโก  พะละวัฑฒะโก  วัณณะวัฑฒะโก  สุขะวัฑฒะโก  โหตุ      สัพพะทา ฯ

ทุกขะโรคะภะยา  เวรา         โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

อะเนกา  อันตะรายาปิ         วินัสสันตุ  จะ  เตชะสา

ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง       โสตถิ  ภาค๎ยัง  สุขัง  พะลัง

สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ      โภคัง  วุฑฒี  จะ  ยะสะวา

สะตะวัสสา  จะ  อายู  จะ     ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ