บทวันทาขอขมา

บทวันทาขอขมา

      วันทามิ  ภันเต  เจติยัง  สัพพัง  สัพพัตถะ  ฐาเน  สุปะติฏฐิตัง  สารีริกะธาตุมะหาโพธิง  พุทธะรูปัง  สะกะลัง  สะทา  กายะสา  วะจะสา  มะนะสา  เจวะ  วันทามิ  เต  ตะถาคะเต  สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน  คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา  (กราบ)

      อุกาสะ  วันทามิ  ภันเต  สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  มะยา  กะตัง  ปุญญัง  สามินา  อะนุโมทิตัพพัง  สามินา  กะตัง  ปุญญัง  มัยหัง  ทาตัพพัง  สาธุ  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ  (กราบ)

      วันทามิ  พุทธัง  สัพพัง  เม  โทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต ฯ

      วันทามิ  ธัมมัง  สัพพัง  เม  โทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

      วันทามิ  สังฆัง  สัพพัง  เม  โทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

      วันทามิ  อาราเม  พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง  เจติยัง  สัพพัง  เม  โทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

      วันทามิ  มาตาปิตุครูปัชฌายาจะริยะคุณัง  สัพพัง  เม  โทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

      วันทามิ  ภันเต  ภะคะวา  โลกะนาถัง  อะตีตัง  เม  โทสัง  อะนาคะตัง  เม  โทสัง  ปัจจุปันนัง  เม  โทสัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  ฯ

      สาธุ  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ  ฯ