อตีตะปัจจะเวกขณะปาฐะ

อตีตะปัจจะเวกขณะปาฐะ

(นำ)     หันทะ  มะยัง  อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส)

        (เชิญพวกเราทั้งหลายมากล่าวคำบาลีเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ที่ล่วงกาลแล้วเถิดฯ)

(ภายหลังการใช้สอยจีวร)

อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิต๎วา  ยัง  จีวะรัง  ปะริภุตตัง

      จีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี้

ตัง  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ

      จีวรนั้น  เรานุ่งห่มแล้ว  เพียงเพื่อบำบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ  ปะฏิฆาตายะ              

      เพื่อบำบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ

      เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง  ลม  แดด  และ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ  หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง

      และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย

(ภายหลังบริโภคบิณฑบาต)

อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิต๎วา  โย  ปิณฑะปาโต  ปะริภุตโต

      บิณฑบาตใดอันเราฉันแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี้

โส  เนวะ  ทะวายะ

      บิณฑบาตนั้น เราฉันแล้ว ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน

นะ  มะทายะ          

      ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามัน  เกิดกำลังพลังทางกาย

นะ  มัณฑะนายะ     

      ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ

นะ  วิภูสะนายะ      

      ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง

ยาวะเทวะ  อิมัสสะ  กายัสสะ  ฐิติยา 

      แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้

ยาปะนายะ            

      เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ

วิหิงสุปะระติยา       

      เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย

พ๎รัหมะจะริยานุคคะหายะ 

      เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์

อิติ  ปุราณัญจะ  เวทะนัง  ปะฏิหังขามิ

      ด้วยการทำอย่างนี้  เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว

นะวัญจะ  เวทะนัง  นะ  อุปปาเทสสามิ

      และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น

ยาต๎รา  จะ  เม  ภะวิสสะติ  อะนะวัชชะตา  จะ  ผาสุวิหาโร  จาติ

      อนึ่ง  ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย  ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย  และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย  จักมีแก่เรา  ดังนี้

(ภายหลังใช้สอยเสนาสนะ)

อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิต๎วา  ยัง  เสนาสะนัง  ปะริภุตตัง

      เสนาสนะใด  อันเราใช้สอยแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี้

ตัง  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ

      เสนาสนะนั้น  เราใช้สอยแล้ว  เพียงเพื่อบำบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ  ปะฏิฆาตายะ      

      เพื่อบำบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ

      เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง  ปะฏิสัลลานารามัตถัง

      เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ และเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้  ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนา

(ภายหลังบริโภคคิลานเภสัช)

อัชชะ  มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา  โย  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร  ปะริภุตโต

      คิลานะเภสัชบริขารใด  อันเราบริโภคแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี้

โส  ยาวะเทวะ  อุปปันนานัง  เวยยาพาธิกานัง  เวทะนานัง  ปะฏิฆาตายะ

      คิลานะเภสัชบริขารนั้น   เราบริโภคแล้ว  เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้ว  มีอาพาธต่างๆ เป็นมูล

อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ

      เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียน  เป็นอย่างยิ่ง  ดังนี้  ฯ