คำถวายกระทงลอยประทีป

คำถวายกระทงลอยประทีป

         มะยัง  อิมินา  ปะทีเปนะ  อะสุกายะ  นัมมะทายะ  นะทิยา   ปุลิเน  ฐิตัง  มุนิโน  ปาทะวะลัญชัง  อะภิปูเชมะ  อะยังปิ  มุนิโน   ปาทะวะลัญชัสสะ  ปูชา  สังวัตตะตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง   สุขายะ   นิโรธายะ  สังวัตตะตุ ฯ

         ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอบูชาซึ่งรอยพระบาทแห่งสมเด็จพระมุนี         อันประดิษฐานอยู่  ณ  ฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีโน้นด้วยประทีปนี้  ขอการบูชารอยพระบาทแห่งสมเด็จพระมุนีด้วยประทีปนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  เพื่อความสุข  และเพื่อความดับทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ